[Fix Error] Call to undefined function wp() in wp-blog-header.php

O eroare care mi-a apărut la mai multe bloguri WordPress după ce au fost mutate de pe un server pe altul și au avut editat fișierul wp-config.php. “Call to undefined function wp() in wp-blog-header.php“.

Cauza eroare: – Se pare că fișierul wp-config.php își pierde liniile după ce este editat. Mai exact, tot codul php apare pe un singur rând. Nu știu care este cauza exactă. Probabil o problemă a editorului de fișiere php.

[Fix Error] Call to undefined function wp() in wp-blog-header.php

Rezolvare: Copy & Replace la un nou fișier wp-config.php în care să vă setați baza de date, user baza de date, pass și prefix.

<?php 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */ 
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');

/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'usernamehere');

/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');

/** MySQL hostname */ 
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */ 
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ 
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here'); 
$table_prefix  = 'wp_';

define ('WPLANG', '');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** WordPress absolute path to the WordPress directory. */ 
if ( !defined('ABSPATH') ) 
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */ 
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); 
?>

Eroare a dispărut după această actualizare din fișierul wp-config.php al WordPress.

How to » WordPress » [Fix Error] Call to undefined function wp() in wp-blog-header.php

Pasionat de tehnologie, imi place sa testez si sa scriu tutoriale despre sistemele de operare macOS, Linux, Windows, despre WordPress, WooCommerce si configurare servere web LEMP (Linux, NGINX, MySQL si PHP). Scriu pe StealthSettings.com din 2006, iar cativa ani mai tarziu am inceput sa scriu pe iHowTo.Tips tutoriale si noutati despre device-uri din ecosistemul Apple: iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, iMac, MacBook, AirPods si accesorii.

Leave a Comment